เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา                     BiG CLEANING DAY สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่าทำงานตามหลัก 5 ส               และฝึกอบรมเรียนรู้การป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน ประจำปี 2561