กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทันตแพทย์     โรงพยาบาลวังเหนือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ของผู้สูงอายุพร้อมมอบชุดทดลองพร้อมอุปกรณ์แปรงฟันให้กับผู้สูงอายุ    คนละ 1 ชุด