เทศบาลตำบลวังเหนือขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ

ที่มาให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิก้าจ้า