กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทันตแพทย์โรงพยาบาลวังเหนือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุมอบชุดทดลองพร้อมอุปกรณ์แปรงฟันให้กับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด