ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า ) ณ.ชุมชนขุนวังสามัคคี