เทศบาลตำบลวังเหนือ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (กองคลัง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
#คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศตามกำหนอโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนังงานเทศบาล
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพาษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำควานผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ