รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำนักปลัด