วิสัยทัศน์ 2017-05-30T13:16:02+00:00

วิสัยทัศน์

“สังคมผาสุก คุณภาพชีวิตดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เมืองแห่งวัฒนธรรม เด่นล้าบริหารพัฒนา ”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

                      เทศบาลตาบลวังเหนือ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนในพื้นที่ไม่เพิกเฉย ต่อการ ทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร มีกลไกการตรวจสอบการดาเนินการขององค์กรได้ทุกขั้นตอน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พันธกิจ

                     สร้างคนให้มีศักยภาพ สร้างงานโดยเน้นการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน จัดทาและปรับปรุง สาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ประชาชน ส่งเสริมการานุบารุงวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ และปรับปรุงการบริหารจัดการของเทศบาลให้ สามารถเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง