ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลวังเหนือ

คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวังเหนือ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวังเหนือ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ศูนย์รับเรื่องทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีเทศบาลตำบลวังเหนือ ( พ.ศ. 2561-2564)

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่ 2/2564

คลิกเพื่อดูเอกสาร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมมและความโปร่งใส

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอร์รัปชั่น

คลิกเพื่อดูเอกสาร

คู่มือปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ช 2,563-2,564

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลวังเหนือ พ.ศ.2556

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แบบคำร้องทั่วไป

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน ตาม พรบ.สาธารณสุข ปี 2535

คลิกเพื่อดูเอกสาร