“กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” และโครงการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ “สุขสันต์วันปีใหม่”

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ