ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ

รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสร้างวินัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะ