ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ