ประธานสภา

นายศิลา  อยู่เป็นสุข

ประธานสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

0800338007

นายเท่ง  วงศ์แก้ว

รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

นายอุทัย เอ็นดู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

นายศิริชัย แสงสาตรา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

นายยุทธ อวดผล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

นายประพัฒน์ เต็มแบบ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

นายนพพร ปงลังกา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

นายจันทร์ คำฟู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

นายกันตพัฒน์ สว่างเวทย์วิทยา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ

นางบัวผัด รัตนาวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ