ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานในกิจการเทศบาลตำบลวังเหนือ 5 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 5 โครงการ

1.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ซอย 6

ตารางแสดงวงเงิน

ปร 4

ปร.5

2.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ข้างวัดทุ่งเป้า

ตารางแสดงวงเงิน

ปร 4

ปร.5

3.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 4

ตารางแสดงวงเงิน(ซอย4)

ปร 4

ปร 5

4.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 7

ตารางแสดงวงเงิน(ซอย7)

ปร 4

ปร 5

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ซอย 5

ตารางแสดงวงเงิน(ซอย5)

ปร 5

ปร4(1)

ปร4(2)