สำนักปลัด 2018-06-18T09:46:10+00:00

ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

รองปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

รองปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

นางสาวลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางณัฎฐริกา ใจดี

ครู

นางสาวสุกฤตา โรหิตเสถียร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพิชัยยุทธ คำแดง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวรวีวรรณ วงษ์สุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ ปั๋นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเกรียงเดช คิดอ่าน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางนันทนาฎ เต็มจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสุรวัฒน์ จันทราธิคุณ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายพิรุณศักดิ์ แก้วกันทา

คนงาน

นางดาวนภา ความหมั่น

พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศิลป์ วางท่า

พนักงานขับรถยนต์

นายคฑา ลีลายุทธ

พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นายสามารถ อยู่เป็นสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายเกษม ผ่านการ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรพล คนอยู่

คนงานทั่วไป

นายสุข ปงลังกา

ภารโรง

นายเฉลิม ตามคุณ

พนักงานดับเพลิง

ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

นายนิสิต ส่งศรี

รองปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

นางสาวทฤฒมน ยาสมุทร์

รองปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

นางสาวลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางณัฎฐริกา ใจดี

ครู

นางสาวสุกฤตา โรหิตเสถียร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพิชัยยุทธ คำแดง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวรวีวรรณ วงษ์สุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ ปั๋นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเกรียงเดช คิดอ่าน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางนันทนาฎ เต็มจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสุรวัฒน์ จันทราธิคุณ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายพิรุณศักดิ์ แก้วกันทา

คนงาน

นางดาวนภา ความหมั่น

พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศิลป์ วางท่า

พนักงานขับรถยนต์

นายคฑา ลีลายุทธ

พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นายสามารถ อยู่เป็นสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายเกษม ผ่านการ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรพล คนอยู่

คนงานทั่วไป

นายสุข ปงลังกา

ภารโรง

นายเฉลิม ตามคุณ

พนักงานดับเพลิง

นายนิสิต ส่งศรี

ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

นางสาวลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางณัฎฐริกา ใจดี

ครู

นางสาวสุกฤตา โรหิตเสถียร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพิชัยยุทธ คำแดง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวรวีวรรณ วงษ์สุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ ปั๋นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเกรียงเดช คิดอ่าน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางนันทนาฎ เต็มจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสุรวัฒน์ จันทราธิคุณ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายพิรุณศักดิ์ แก้วกันทา

คนงาน

นางดาวนภา ความหมั่น

พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศิลป์ วางท่า

พนักงานขับรถยนต์

นายคฑา ลีลายุทธ

พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นายสามารถ อยู่เป็นสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายเกษม ผ่านการ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรพล คนอยู่

คนงานทั่วไป

นายสุข ปงลังกา

ภารโรง

นายเฉลิม ตามคุณ

พนักงานดับเพลิง