สำนักปลัด 2018-07-25T08:40:31+00:00

นายอนุสรณ์  ปันธิ

  ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

นายนิสิต  ส่งศรี

รองปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

นางสาวทฤฒมน  ยาสมุทร์

รองปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

นางสาวลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายพิชัยยุทธ คำแดง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุกฤตา โรหิตเสถียร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรังสินี  ศรีแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรวีวรรณ วงษ์สุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการชำนาญการ

นางสร้อยนภา  มีเมล์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชูศักดิ์  อินใจดี

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเกรียงเดช คิดอ่าน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

สิบเอกพงษ์นิวัฒน์  เครือวัลย์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางณัฎฐริกา ใจดี

ครู

นางอำภาพร  จิตรเรือน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิการ์ ปั๋นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสามารถ อยู่เป็นสุข

พนักงานขับรถยนต์

นายพิรุณศักดิ์ แก้วกันทา

คนงาน

นายสุรวัฒน์ จันทราธิคุณ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสุมาลี  เต็มแบบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิมพา  ทายงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชัชชญา  สมงอน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายศิลป์ วางท่า

พนักงานขับรถยนต์

นางนันทนาฎ เต็มจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสุภัท  ตามวงค์

คนงานทั่วไป

นายสุรพล คนอยู่

คนงานทั่วไป

นายเฉลิม ตามคุณ

พนักงานดับเพลิง

นายสุข ปงลังกา

ภารโรง

ว่าที่ร้อยตรีคฑา ลีลายุทธ

พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นางสาวดาวนภา ความหมั่น

พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสิริขวัญ  ทายดี

พนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ