นายอนุสรณ์  ปันธิ

  ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

นางสาวทฤฒมน  ยาสมุทร์

รองปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

นางสาวลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายพิชัยยุทธ คำแดง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวรังสินี  ศรีแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรวีวรรณ วงษ์สุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสร้อยนภา  มีเมล์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชูศักดิ์  อินใจดี

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเกรียงเดช คิดอ่าน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอดิเรก   ปาดี

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางณัฎฐริกา ใจดี

ครู

นางอำภาพร  จิตรเรือน

ครู

นางสาวกรรณิการ์ ปั๋นแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพิรุณศักดิ์ แก้วกันทา

คนงาน

นายสุรวัฒน์ จันทราธิคุณ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสุมาลี  เต็มแบบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิมพา  ทายงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศิลป์ วางท่า

พนักงานขับรถยนต์

นางนันทนาฎ เต็มจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสุภัท  ตามวงค์

คนงานทั่วไป

นายสุรพล คนอยู่

คนงานทั่วไป

นายเฉลิม ตามคุณ

พนักงานดับเพลิง

นายสุข ปงลังกา

ภารโรง

ว่าที่ร้อยตรีคฑา ลีลายุทธ

พนักงานปฏิบัติงานธุรการ

นางสาวดาวนภา ความหมั่น

พนักงานปฏิบัติงานธุรการ

นางสาวสิริขวัญ  ทายดี

พนักงานปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ