เหตุด่วน เหตุร้าย โทร และชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมคุณภาพ 054 279 068 หรือ 1669
หน้าแรก2020-06-02T07:02:43+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

มอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับอำเภอวังเหนือมอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ ตั้งด่านคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตั้งด่านคัดกรองผู้สัญจรไปมาตามเส้นทางสายหลักในพื้นที่ บริเวณหน้าวัดทุ่งเป้า และหน้าสวนสัตว์วังเหนือสวิตตี้ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนแม่เฮียวสามัคคีและชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชุมชนแพะใต้พัฒนา ,ชุมชนห้วยข่อย และชุมชนป่าเหียงพัฒนา จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขันหอมสัมพันธ์  ,ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และชุมชนประชาภิรมย์ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน   [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขุนวังสามัคคี ,ชุมชนทรัพย์เจริญ และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน   [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขฯออกพ่นหมอกควัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจัดทำระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ได้จัดทำระบบยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [...]

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการจากเทศบาลตำบลวังเหนือตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณสุขฯออกชี้แจงแนวทางมาตรการการดำเนินกิจกรรมที่มีผู้คนมากกว่า 30 คน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ ออกชี้แจงแนวทางและมาตรการการดำเนินกิจกรรม ที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ