Slide เหตุด่วน เหตุร้าย โทร และชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมคุณภาพ 054 279 068 หรือ 1669 Slide
หน้าแรก2021-05-11T18:58:10+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

งานพัฒนาชุมชนให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส,คนไร้ที่พึ่งและยากจนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง สถานบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.ลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง [...]

มอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับอำเภอวังเหนือมอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ ตั้งด่านคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตั้งด่านคัดกรองผู้สัญจรไปมาตามเส้นทางสายหลักในพื้นที่ บริเวณหน้าวัดทุ่งเป้า และหน้าสวนสัตว์วังเหนือสวิตตี้ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชุมชนแพะใต้พัฒนา ,ชุมชนห้วยข่อย และชุมชนป่าเหียงพัฒนา [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขันหอมสัมพันธ์  ,ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และชุมชนประชาภิรมย์ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน   [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Load More Posts

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ

Go to Top