เหตุด่วน เหตุร้าย โทร และชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมคุณภาพ 054 279 068 หรือ 1669
หน้าแรก2020-06-02T07:02:43+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ [...]

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวด ค่าว [...]

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังเหนือ

งานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนแข้มแช็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องสืบชะตาศาสนพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุนวังสมมัคคี

E-service

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ