หน้าแรก2021-05-11T18:58:10+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขุนวังสามัคคี ,ชุมชนทรัพย์เจริญ และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน   [...]

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ [...]

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวด ค่าว [...]

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Load More Posts

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ

Go to Top