เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชุมชนแพะใต้พัฒนา ,ชุมชนห้วยข่อย

และชุมชนป่าเหียงพัฒนา จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน