วันที่29 มิถุนายน 2561เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ ฯ ภายใต้โครงการ “ข้าราชการยุคใหม่ ก้าวเข้าสู่การบริการที่เป็นเลิศ”

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES