เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการโครงการปล่อยพันธ์ปลาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561