เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง            เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 60 วัน

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฏหมาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้