เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนแม่เฮียวสามัคคีและชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา

ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน