เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดังนี้
1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2.ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ท่านที่สนใจสามารถติดต่องานการเจ้าหน้าที่ โทร.054-279067 ในวัน และเวลาราชการ