เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดการสังคม ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

มอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ที่มีอายุ 100 ปี

ราย คุณแม่เสาร์ ก๋าเร็ว บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 8