กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ ออกชี้แจงแนวทางและมาตรการการดำเนินกิจกรรม

ที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 คน กรณีงาน ขาว-ดำ ชุมชนขุนวังสามัคคี และพ่นยาฆ่าเชื้อ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)