แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลรายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลวังเหนือ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลวังเหนือ

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศง2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี 2563

แผนพัมนาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น