โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านแพะใต้ (สายบ้านนายบูรณ์ทวี ยินดี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

แบบแจ้งเงื่อนไขใบสรุปราคาก่อสร้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ1

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ2

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

ประกาศผู้ชนะ