โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองกลาง หมู่ 4 โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงงบประมาณ

ปร.4

ปร.5