โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยข่อย หมู่ 3 จุดบ้านนายจิตต์ โสลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.4

ปร.5

ปร.6

ประกาศผู้ชนะ