โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะใต้ หมู่ที่ 5 จุดบ้านนายวีระศักดิ์ จันตะมะ และนางสม จริยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร.4(พ)

ปร.4

ปร.5

ปร.6

ประกาศผู้ชนะ