สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ  พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังเหนือ

  เข้าร่วม โครงการข้าราชการยุคใหม่ก้าวสู่การบริการเป็นเลิศ

(โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี  2561)