โครงการจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเกี๋ยง ม.1

ตารางแสดงวงเงอนงบประมาณ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

แบบเเจ้งเงื่อนไขแนบใบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

ประกาศผู้ชนะ