โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเลียบลานภูมิทัศน์ (ชุมชนทรัพย์เจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

3.แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ราคากลางค่าก่อสร้าง