โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบสรุปข้อมูลและค่าดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ห้วยเกี๋ยง ม.1