โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 ซอย2 ซอย3 บ้านป่าเหียง หมู่8 ต.วังเหนือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ