เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโรงพยาบาลวังเหนือ
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเหนือ
โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวังเหนือ