วันที่ 7 ก.ค. 61 โรงพยาบาลวังเหนือจัดอบรมโครงการทักษะชีวิตท้องไม่พร้อม / เอดส์ /เพศ และยาเสพติด ให้แก่             สภาเด็กเทศบาลตำบลวังเหนือและเครือข่ายสภาเด็ก 3 ตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังเหนือร่วมสนับสนุนและเทศบาลตำบลวังเหนืออนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม