โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกชุมชนประชาภิรมย์ (ซอยขึ้นชุมชมประชาภิรมย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายงานกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการประเภทงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศผู้ชนะแอสฟัลท์ชุมชนประชาภิรมย์