โครงสร้างการบริหาร

ฝ่ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างของกองคลัง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลวังเหนือ

โครงสร้างของกองช่าง

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล

โครงสร้างของกองคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่ หมายเหตุ
1. สานักปลัด (01)

 1. งานธุรการ
 2. งานการเจ้าหน้าที่
 3. งานทะเบียนราษฎร
 4. งานแผนและงบประมาณ
 5. งานนิติการ
 6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. งานการศึกษา กีฬาและ วัฒนธรรม
 8. งานสวัสดิการและสังคม สงเคราะห์
 9. งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
1. สานักปลัด (01)

 1. งานธุรการ
 2. งานการเจ้าหน้าที่
 3. งานทะเบียนราษฎร
 4. งานแผนและงบประมาณ
 5. งานนิติการ
 6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. งานการศึกษา กีฬาและ วัฒนธรรม
 8. งานสวัสดิการและสังคม สงเคราะห์
 9. งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจและท่องเที่ยวภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. กองคลัง (04)

 1. งานการเงินและบัญชี
 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. กองคลัง (04)

 1. งานการเงินและบัญชี
 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมมาภิบาล
3. กองช่าง (05)

 1. งานวิศวกรรม
 2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
3. กองช่าง (05)

 1. งานวิศวกรรม
 2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
 3. งานก่อสร้าง
 4. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและภัยพิบัติ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)

 1. งานสัตวแพทย์
 2. งานรักษาความสะอาด
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)

 1. งานสัตวแพทย์
 2. งานรักษาความสะอาด
 3. งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 4. งานส่งเสริมสุขภาพ
 5. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 6. งานธุรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน