สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลวังเหนือ เข้าร่วมโครงการข้าราชการยุคใหม่ก้าวเข้าสู่การบริการที่เป็นเลิศ📋
(โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี 2561)

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ วาสนาไร่หญ้ารีสอร์ท อ.เมืองปาน จ.ลำปาง