เทศบาลตำบลวังเหนือ โดย นายศิลา อยู่เป็นสุข ประธานสภา เทศบาลตำบลวังเหนือ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561