🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜

😁
😊การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น&และการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ😎
เทศบาลตำบลวังเหนือ​ ลำปาง

วันที่  28 – 29 มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุมเชียงแสน 1

โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่