กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ที่มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

ตามโครงการฝึกอบรมการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก วันที่ 22,29 ตุลาคม 2562

ณ. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ