2 07, 2018

20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น

By |2018-07-02T06:46:49+00:00July 2nd, 2018|การควบคุมการบริโภคยาสูบ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜 😁😊การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น&และการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ☺😎 เทศบาลตำบลวังเหนือ​ ลำปาง วันที่  28 – 29 มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุมเชียงแสน 1 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

4 05, 2018

จัดการรณรงค์ในงานบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ 

By |2018-06-16T09:33:52+00:00May 4th, 2018|การควบคุมการบริโภคยาสูบ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ศูนย์ประสารงานการควบคุมการบริโภคยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ จัดการรณรงค์ในงานบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ

28 03, 2018

เดินรณรงค์เนื่องในวันอสม. ประจำปี2561

By |2018-06-14T04:52:59+00:00March 28th, 2018|การควบคุมการบริโภคยาสูบ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

👩‍🔬👨‍🔬อสม.เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ🙆‍♂️🙆‍♀️เทศบาลตำบลวังเหนือ  🚭🚭🚶‍♂️🚶‍♀️ศปง.ยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ 🚶‍♂️🚶‍♀️ เดินรณรงค์เนื่องในวันอสม. ประจำปี2561 SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES [...]

20 03, 2018

เทศบาลตำบลวังเหนือยินดีต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By |2018-06-14T04:53:57+00:00March 20th, 2018|การควบคุมการบริโภคยาสูบ, ข่าวเด่นประจำเดือน|

เทศบาลตำบลวังเหนือยินดีต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองเป็นสถาบันคู่ความร่วมมือ ภายใต้การดำเนนิงานโครงการเรื่อง “การวิจัยและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างพลเมอืงเพื่อ จัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในเครือข่าย อปท. ของมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ซึ่งสถาบันคู่ความร่วมมือสถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น จะมีกิจกรรมร่วมกันในการหารือแนวทางขยายผล อปท. เครือข่าย และหนุนเสริม ความรู้ด้านวิชาการ ในวันอังคาร ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

19 01, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามกระบวนการขับเคลื่อน

By |2018-01-19T08:37:23+00:00January 19th, 2018|การควบคุมการบริโภคยาสูบ|

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามกระบวนการขับเคลื่อน โครงการ “ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมอมรักษ์  อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อ ทบทวนปฏิบัติการ การดำเนินงาน “ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ในแต่ละพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของลูกข่าย    

19 01, 2018

ศปง.ยาสูบ ทต.วังเหนือ

By |2018-01-19T08:25:01+00:00January 19th, 2018|การควบคุมการบริโภคยาสูบ|

ศปง.ยาสูบ ทต.วังเหนือ รณรงค์ในงานกีฬาศูนย์เด็กเล็ก ทต.วังเหนือ ปลูกฝังจิตสำนึกเเละสร้างความตระหนักใน โทษและพิษภัยของบุหรี่ให้ กับเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และประชาชน     SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES [...]

Load More Posts