17 09, 2020

ขอความเห็นชอบกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

By |2020-09-17T09:59:09+00:00September 17th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ขอความเห็นชอบกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน

17 09, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

By |2020-09-17T09:52:51+00:00September 17th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ขายสินค้า

27 08, 2020

งานจัดเก็บรายได้ออกพื่้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

By |2020-08-27T08:41:06+00:00August 27th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

  งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม  2563  

19 08, 2020

งานนิติการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย ประจำปี 2563

By |2020-08-19T02:21:13+00:00August 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

งานนิติการ บูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย  ประจำปี 2563 ณ.อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ

10 08, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ

By |2020-08-11T08:22:40+00:00August 10th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

    เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน 2  คน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ผู้ที่สนใจสามรถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม) ในวันและเวลาราชการ        

Load More Posts