20 01, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ

By |2020-01-20T03:17:27+00:00January 20th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถโทรสอบถามได้ที่ เบอร์โทร.054-279067 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรับโอน นวช.พัสดุ

26 12, 2019

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง

By |2019-12-26T07:03:56+00:00December 26th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทำ โครงหรีดไม้ไมยราบ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนขุนวังสามัคคี    

16 12, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2019-12-17T02:26:27+00:00December 16th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม (กองคลัง) ของเทศบาลตำบลวังเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    

2 12, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2019-12-02T10:17:28+00:00December 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม (กองคลัง) เทศบาลตำบลวังเหนือ จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ ประกาศรายชื่อ

8 11, 2019

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

By |2019-11-08T09:59:22+00:00November 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างลงประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร.054-279067 ในวันและเวลาราชการ     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร

6 11, 2019

ประชาสัมพันธ์แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 62

By |2019-11-18T04:17:22+00:00November 6th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 " เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาฯ ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและ สถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว  

Load More Posts