12 08, 2020

งานพัฒนาชุมชนให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส,คนไร้ที่พึ่งและยากจนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหนือ

By |2021-07-07T07:25:33+00:00August 12th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง สถานบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.ลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปาง ให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และยากจน ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ    

14 05, 2020

มอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ

By |2021-01-28T15:05:02+00:00May 14th, 2020|ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับอำเภอวังเหนือมอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)

26 03, 2020

เทศบาลตำบลวังเหนือ ตั้งด่านคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

By |2020-06-02T05:57:58+00:00March 26th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตั้งด่านคัดกรองผู้สัญจรไปมาตามเส้นทางสายหลักในพื้นที่ บริเวณหน้าวัดทุ่งเป้า และหน้าสวนสัตว์วังเหนือสวิตตี้

24 03, 2020

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

By |2021-01-28T15:12:43+00:00March 24th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

13 03, 2020

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

By |2021-01-28T15:25:31+00:00March 13th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชุมชนแพะใต้พัฒนา ,ชุมชนห้วยข่อย และชุมชนป่าเหียงพัฒนา จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

12 03, 2020

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

By |2020-07-08T09:34:05+00:00March 12th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขันหอมสัมพันธ์  ,ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และชุมชนประชาภิรมย์ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน            

Load More Posts
Go to Top