19 04, 2019

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

By | 2019-06-30T09:35:46+00:00 April 19th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

8 03, 2019

กองสาธารณสุขฯออกตรวจร้านค้า

By | 2019-06-30T10:37:23+00:00 March 8th, 2019|ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ

8 03, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ สส.

By | 2019-06-30T10:59:12+00:00 March 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

18 02, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมรณรงค์งดใช้โฟมตามโครงการลำปางสะอาด

By | 2019-06-30T11:13:26+00:00 February 18th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

ตามที่จังหวัดลำปางได้มีนโยบายลำปางสะอาด ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดใช้ ลดใช้พลาสติกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีความรู้ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยแทนโฟมโดยให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน ชุมชน และหมู่บ้าน ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารและแผงลอย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ขับเเคลื่อนดำเนินงาน ให้หน่วยงานและสถานประกอบการของตนเองไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และเทศบาลตำบลวังเหนือเป็นหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์การงดใช้โฟมตามโครงการจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม

9 01, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือเดินรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

By | 2019-06-30T11:52:05+00:00 January 9th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

 เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ และ อสม.ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม "รณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง"

9 01, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

By | 2019-01-17T08:44:57+00:00 January 9th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม "รณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง  

Load More Posts