10 11, 2020

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

By |2020-11-10T08:37:41+00:00November 10th, 2020|ควบคุมภายใน ปี63|

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน  2563   แบบ ปค.5

10 11, 2020

รายงานการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน

By |2020-11-10T08:32:38+00:00November 10th, 2020|ควบคุมภายใน ปี63|

รายงานการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน 2563   แบบ ปค.4

10 11, 2020

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2020-11-10T08:29:58+00:00November 10th, 2020|ควบคุมภายใน ปี63|

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลวังเหนือ แบบ ปค 1