20 06, 2017

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

By |2017-06-20T15:16:14+00:00June 20th, 2017|คู่มือประชาชน|

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

20 06, 2017

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

By |2017-06-20T15:11:21+00:00June 20th, 2017|คู่มือประชาชน|

คู่มือสำหรับประชาชน : การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศำลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

20 06, 2017

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

By |2017-06-20T14:58:46+00:00June 20th, 2017|คู่มือประชาชน|

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย     ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

20 06, 2017

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

By |2017-06-20T14:54:29+00:00June 20th, 2017|คู่มือประชาชน|

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย 2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จ 3. เงื่อนไข (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความ ผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณา ให้แล้วเสร็จ [...]

20 06, 2017

การขอเลขที่บ้าน

By |2017-06-20T14:45:51+00:00June 20th, 2017|คู่มือประชาชน|

คู่มือสำหรับประชำชน : การขอเลขที่บ้าน หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย   หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย 2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ 3. เงื่อนไข (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความ ผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณา ให้แล้วเสร็จ [...]

20 06, 2017

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

By |2017-06-20T14:32:03+00:00June 20th, 2017|คู่มือประชาชน|

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับกำรสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาติ ระเบียบกระทรวงมหารไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคำขอ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลำเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้ อุปการะมาดำเนินการก็ได้   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

Load More Posts
Go to Top