26 12, 2019

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง

By |2019-12-26T07:03:56+00:00December 26th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทำ โครงหรีดไม้ไมยราบ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนขุนวังสามัคคี    

6 11, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองช่าง ประชาสัมพันธ์โครงการ”แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี2562″

By |2019-11-06T08:58:02+00:00November 6th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 " เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาฯไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร. 054-279067 หรือ 0631148615 ในวันและเวลาราชการ    

7 10, 2019

งานป้องกันและกองช่างออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

By |2019-10-08T03:20:01+00:00October 7th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและกองช่าง ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ชุมชนป่าเหียงพัฒนา

7 10, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

By |2019-10-08T03:26:30+00:00October 7th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าถนนชุมชนทรัพย์เจริญ ซอย 3  

4 10, 2019

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

By |2019-10-08T04:01:56+00:00October 4th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

Load More Posts