17 09, 2020

ขอความเห็นชอบกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

By |2020-09-17T09:59:09+00:00September 17th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ขอความเห็นชอบกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน

17 09, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

By |2020-09-17T09:52:51+00:00September 17th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ขายสินค้า

19 08, 2020

งานนิติการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย ประจำปี 2563

By |2020-08-19T02:21:13+00:00August 19th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

งานนิติการ บูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย  ประจำปี 2563 ณ.อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ

14 07, 2020

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

By |2020-07-14T08:42:48+00:00July 14th, 2020|ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ระเบียบกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

14 07, 2020

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

By |2020-07-14T08:35:34+00:00July 14th, 2020|ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ระเบียบการรับ การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2547

Load More Posts